Täydennä yrityksen osaajatarvetta oikeilla kumppaneilla

TÄYDENNÄ YRITYKSEN OSAAJATARVETTA OIKEILLA KUMPPANEILLA.jpg

Muutosten nopeatahtisuus on isossa merkityksessä tarkasteltaessa tämän päivän IT-osaajatarpeita. Uudet teknologiat mahdollistavat uusia asioita, joita yritykset voivat hyödyntää omissa liiketoiminnoissaan – yhä useammin uudet teknologiat myös luovat kokonaan uusia liiketoiminta-alueita. Tämän johdosta eilinen kaikkien tarvitsema osaaminen muuttuukin kokonaan uudenlaiseksi osaamistarpeeksi. Toisaalta teknologian kehittyessä yritysten tarvitsema tekninen osaaminen muuttaa muotoaan – osa aiemmin työllistävistä vaiheista tai toiminnoista muuttuu tarpeettomiksi tai tarve vähintäänkin pienenee radikaalisti. Kaiken kaikkiaan kulloinkin tarvittavan osaamisen saaminen, ylläpito ja kehittäminen ovat hyvin haastavaa. Lisäksi on hyvä huomata, että tarvittavan osaamisen saaminen on yrityksen menestymisen kannalta elinehto.

Yrityksen kannalta keskeisintä on saada liiketoiminnan tarvitsemaa osaamista

Työnantajaimago on nostanut vahvasti päätään viimeisten vuosien aikana puhuttaessa rekrytoinnista. Sen merkitys tarvittavan osaamisen saamisessa on kiistatta selkeä kulmakivi. Moni yritys kokeekin haasteita haluamansa osaamisen saamisessa, kun vahva ja arvostettu brändi ei välttämättä tuokaan haluttuja osaajia rekrytointiprosessista. Vaikka brändi on hyvä, ei se kykene houkuttelemaan juuri nyt kipeästi tarvittavaa potentiaalista osaajaa.

Työnantajaimagon haaste on monesti se tosiasia, että kaikkiin ei voi vedota samanaikaisesti. Niche-brändi kykenee puhuttelemaan parhaiten erikoistunutta osaamista. Toisaalta myös meissä ihmisissä on eroja meidän henkilökohtaisissa preferensseissä – mitä minä arvostan potentiaalisessa työnantajassa, haluanko esimerkiksi työskennellä suuressa vai pienessä yrityksessä?

 

Valitse yrityksesi haasteeseen parhaiten soveltuva kumppani

Tarvittavien osaajien rekrytointi on kuitenkin vain yksi keino saada tarvittavaa osaamista yrityksen käyttöön. Mikäli keskeisin haasteeni on saada tarvitsemani vahvimmat erikoisosaajat, on varmasti syytä kääntyä näihin osaamisalueisiin erikoistuneiden toimijoiden puoleen. Vahvalla kumppanuudella voi vaikeasti tavoitettava osaaminen olla aina saatavilla, vaikka oma brändi ei tukisikaan - ehkä vielä tässä kohtaa - kyseisen osaamisen saamista rekrytointiprosessin kautta.

Mikäli taas keskeisin haaste ei liity osaajien löytämiseen, vaan joustavuuden saavuttamiseen, on tarkastelu erityyppinen. Joustavuuden tarve voi liittyä merkittäviin projektiluonteisiin tarpeisiin, vaikeasti katettaviin kysyntävaihteluihin tai oman strategiansa ytimen ulkopuolella olevaan toimintaan. Tällöin kumppanuutta on tarpeen tarkastella erilaisesta näkökulmasta, jolloin keskiössä on erityisesti sen miettiminen, minkä kokonaisuuden tuotetavassa palvelussa yritys haluaa kumppanille antaa. Toimiiko kumppani puhtaasti resurssien toimittajana, vai voisiko kumppani mahdollisesti ottaa roolia myös esimerkiksi tehokkuustavoitteen saavuttamisessa.

Oikean kumppanin valinta liittyy vahvasti samaan teemaan kuin työnantajaimagonkin miettiminen. Molemmat palautuvat viime kädessä yrityksen strategiaan, ja kysymykseen siitä, miten yritys pääsee haluttuun päämäärän. Joskus haluttu päämäärä saavutetaan vahvoilla kumppanuuksilla, toisinaan hyvin vahvasti omin voimin. Muutostahdin nopeudesta johtuen menestyvä yritys tarvitsee molempia – vahvaa kumppanuusstrategiaa ja tavoitellun työnantajaimagon luomista. Toisaalta nämä monessa yhteydessä kietoutuvat myös vahvasti yhteen – mielikuva yrityksestä koostuu monesta eri osatekijästä.

 

Kumppanuuksien johtamiseen pätee samat lainalaisuudet kuin työyhteisön johtamiseen

Näen, että kumppanuusstrategiasta pitäisi puhua enemmän. Alati muuttuvassa maailmassa on hyvin vaikea nojata puhtaasti omaan erinomaisuuteen. Menestyminen vaatii parhaan kulloinkin tarvittavan osaamisen saamisen yrityksen erilaisiin tilanteisiin. Tämä vaatii omasta tarpeesta lähtevää tarkastelua, jolloin yrityksen eri liiketoiminta-alueilla etsitään sopivimmat kumppanit. Tuloksia on parhaiten saatavissa tiiviin kumppaniyhteistyön kautta – eivät myöskään omat työntekijät kykene antamaan parastaan, mikäli tekemisen johtamiseen ei panosteta.

Kumppanuuksien valitsemista, johtamista ja sitouttamista ei pääsääntöisesti pysty ulkoistamaan…

 

Kumppanuuksien valitsemista, johtamista ja sitouttamista ei pääsääntöisesti pysty ulkoistamaan yrityksen ulkopuolelle. Varsinkin silloin tämä käy mahdottomaksi, kun puhutaan hyvin kilpaillusta osaamisesta tai, kun kumppanin tehtävänä on tuottaa joustavuutta ympäristöissä, missä samantyyppisistä osaamista tarvitaan merkittävästi. Tämän päivän esimerkkinä ensimmäisestä mainittakoon kysytyimmät ohjelmistokehitystarpeet. Jälkimmäisestä esimerkkinä puolestaan voisi toimia IT-infran tuen- ja ylläpidon tehtävät. Yrityksen tavoittelemaan haluttuun lopputulokseen pääseminen vaatii vahvaa yhteistoimintaa valittujen kumppaneiden kanssa, jolloin kumppanin erikoistuminen saadaan tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita.

Koko kumppanuusteeman antaminen yrityksen ulkopuolelle voi toimia lähinnä tilanteissa, joissa osaamistarpeet ovat eri liiketoimintojen näkökulmasta enemmän yksittäisiä, eikä haussa ole pääsääntöisesti osaamista, mistä markkinoilla on kova kilpailu. Tällaisessa tilanteessa yrityksen työnantajaimago on poikkeuksellisen vahva – se kykenee puhuttelemaan kaikkia haluttuja kohderyhmiä. Toisaalta myös joustavuusaspekti on kyetty hoitamaan yrityksen oman toiminnan kautta. Tällainen yritys voi olla hyvin tyytyväinen omaan toimintaansa – mutta toisaalta – tyytyväinen ei voi olla kovin pitkään, sillä todennäköisesti uudet muutokset osaajatarpeissa tai oman asiakkaan odotuksissa ovat jo pian ovella.

 Oletteko digitalisoimassa liiketoimintaanne? Lataa suosittu opas yrityksen digitaaliseen transformaatioon!

Johtajan opas yrityksen digitaaliseen transformaatioon

Aiheet: TuottavuusIT