Viisi vinkkiä hyvään etäjohtamiseen

Viisi vinkkiä hyvään etäjohtamiseen

Joustava työ luo monia hyötyjä sekä työntekijälle että työnantajalle. Se kuitenkin edellyttää omanlaistaan johtamista, kuten edellisessä blogikirjoituksessa kirjoitinTästä tekstistä saat viisi vinkkiä hyvään etäjohtamiseen, joiden avulla tiimin johtaminen on helpompaa riippumatta siitä, missä tiimisi jäsenet tekevät töitä.

 
1. Aseta työlle selkeät tavoitteet

Suoritusta johdetaan tavoitteilla. Tavoitteiden tulee olla henkilökohtaiset ja riittävän selkeät, jotta työntekijä osaa suunnitella ja priorisoida omaa työtään niiden avulla. Työtehtävästä riippuen tavoitteiden asettaminen on helppoa tai haastavaa.

Asiantuntijatyössä, jossa mitattavuus ei aina ole yhtä selkeää kuin vaikkapa myyntityössä euroilla, katteilla tai asiakkaan tyytyväisyydellä, voidaan tavoitteita miettiä ylätason tavoitteina (esimerkiksi vuosi) ja lyhyemmän aikavälin tavoitteina (esimerkiksi kuukausi). Tällöin on hyvä keskustella ja päättää niistä yhdessä työntekijän kanssa.

 

2. Säännöllinen seuranta on oleellinen osa etäjohtamista

Kun työtä johdetaan tavoitteiden kautta, on myös tärkeää seurata, miten edistymistä on tapahtunut. Ilman seurantaa esimiehen voi olla mahdoton antaa etäällä työskentelevälle henkilölle palautetta työstään. Seuranta ei ole niinkään suorituksen arviointia eli miten on onnistuttu, vaan sparraavaa keskustelua työntekijän kanssa.

Keskustelussa voidaan yhdessä tarkastella missä tavoitteiden suhteen mennään, missä on edistytty, missä ollaan ehkä jäljessä, missä työntekijä kaipaa apua, onko pitkän tähtäimen tavoitteet vielä oikeita ja ajankohtaisia, ja milloin on tarpeen sopia uusista lyhyen tähtäimen tavoitteista. Seurantaa voi työn luonteesta riippuen olla tarpeen käydä sekä tiimi- että yksilötasolla.

 

3. Rakenna luottamusta

Luottamuksen rakentaminen on tärkeää. Kun luottamus on kunnossa, yhteistyö sujuu, työntekijä on motivoitunut sekä sitoutuu työhönsä ja organisaatioon.

"Luottamusta rakennetaan vuorovaikutuksella. Vuorovaikutukseen kuuluu toki keskustelu työstä, mutta myös vapaamuotoiset juttutuokiot."


Kun työntekijä ja esimies ovat etäällä toisistaan, epämuodolliset keskustelut eli niin sanotut käytävä- ja kahvipöytäkeskustelut jäävät pois. Tyypillisesti työntekijä ottaa yhteyttä esimieheen vain asiasta. Siksi onkin tärkeää pitää yhteyttä myös muuten kuin asian tiimoilta.

Moni etäjohtaja onkin kokenut hyväksi pitää säännöllisin väliajoin kahdenkeskisiä videokeskusteluita tai soittaa ”mitä kuuluu?” -puheluita. Tämänkaltaisen yhteydenpidon rooli on nimenomaan henkilökohtaisten suhteen luomisessa tai ylläpitämisessä työntekijään sekä esimiehen läsnäolon ja tavoittettavuuden varmistaminen. Monesti näiden keskusteluiden aikana tulee käytyä myös niitä vähempimerkityksisiä asioita ohimennen läpi.

 

4. Huolehdi yhteisöllisyydestä

Työntekijöiden ollessa etäällä toisistaan ja/tai esimiehestään, työ muuttuu tehtäväkeskeisemmäksi ja vuorovaikutus vähenee, kuten aiemmin totesin. Tyypillisesti yhteyttä otetaan vain silloin, kun asia koetaan riittävän tärkeäksi. Vähäinen vuorovaikutus aiheuttaa eristyneisyyden tunnetta, joka johtaa heikkoon sitoutumiseen ja saattaa laskea työmoraalia.

Mikäli henkilö ei koe olevansa osa tiimiä tai työyhteisöä, vähenee vuorovaikutus entisestään. Esimiehen on tärkeää saada ihmisiä yhdistettyä keskenään. Yhteisöllisyyttä rakennetaan toki kasvotusten tapahtuvissa kohtaamisissa, siksi erilaiset tiimi- ja kehityspäivät ovat tärkeitä – ja niissä tulisi myös varata aikaa vapaamuotoiselle keskustelulle ja yhdessäolemiselle.

Toisaalta erilaiset viestintävälineet, kuten sisäiset sosiaaliset mediat, pikaviestimet ja chatit toimivat tässä yhdistävänä tekijänä. Niiden hyödyntäminen mahdollistaa yhteydenpidon, yhteistyön ja keskustelun erittäin hyvin. Oleellista me-hengen näkökulmasta onkin se, kokevatko ihmiset psyykkistä läheisyyden tunnetta toisiinsa, eikä se ollaanko usein fyysisesti samassa paikassa.

 

5. Sopikaa selkeät pelisäännöt

Hyvän yhteistyön mahdollistamiseksi ja luottamuksen pohjaksi on hyvä keskustella tiimissä yhdessä siitä, miten yhteistyö toteutuisi parhaiten ja millaisia toimintatapoja tai yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan, jotta viestintä ja vuorovaikutus pelaa. Keskustelu ja asioista sopiminen yhdessä on tärkeää, jotta kaikki pääsevät tuomaan esille omat näkemyksensä ja että asioista syntyy yhteinen ymmärrys.

Pelisääntöjen tehtävä on mahdollistaa hyvä yhteistyö, joten sellaisia sääntöjä ei kannata sopia, joita ei tulla noudattamaan. Keskustelu on tärkeää yhteisten toimintatapojen kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi se vähentää myös digitaalisesta työympäristöstä (erilaiset tietojärjestelmät, viestintäkanavat ja eri laitteet) aiheutuvaa stressiä.

 

Keskustelu etätyöstä ja sen johtamisesta jatkuu webinaarissa 8.9. Lämpimästi tervetuloa mukaan.

Lataa tallenne: Etä- ja joustotyön johtaminen


Kirjoittaja Ulla Vilkman työskentelee Master Suomella esimiestyön ja työyhteisöjen kehittäjänä ja on kirjoittanut teoksen Etäjohtaminen – Tulosta joustavalla työllä (Talentum 2016), joka on ensimmäinen suomenkielinen teos etätyön ja hajautettujen tiimien johtamisesta.

www.etäjohtaminen.fi
www.mastersuomi.fi

Aiheet: AsiakaspalveluTulevaisuuden työ