Jos rohkeus riittää - Talous kasvuun digitalisaatiohankkeilla

JOS ROHKEUS RIITTÄÄ - TALOUS KASVUUN DIGITALISAATIOHANKKEILLA

Viimeisten kuukausien aikana on ollut hienoa nähdä selkeitä positiivisia signaaleja Suomen taloudessa. Ruotsin taloudessa positiivisia signaaleja on näkynyt jo pidemmän aikaa. Tämä näkyy Ruotsissa esimerkiksi hyvin matalassa työttömyysasteessa. Mitkä ovat niitä keskeisiä tekijöitä positiivisen muutoksen taustalla? Tekijöitä on ymmärrettävästi useita, mutta haluan nostaa tässä tekstissä esiin digitaaliset hankkeet yrityksissä.

Digitalisaatiohankkeiden määrä eri yrityksissä ja eri toimialoilla on tällä hetkellä huomattava. Usean vuoden ajan eri keskusteluissa ja arvioinneissa on nostettu vahvasti esiin, kuinka digitalisaatio ikään kuin suurena ilmiönä tulee muuttamaan prosesseja, liiketoimintamalleja ja toimintatapoja. Yleisesti keskustelu on kuitenkin ollut hyvin pitkään enemmän teoreettista kuin lukuisien yritysten arjessa vahvasti näkyvää.

Digitalisaation edustajina isolle yleisölle ovat toimineet tietyt aallon harjan yritykset, joihin on aina viitattu puhuttaessa siitä, miten ”digitalisaatio tulee muuttamaan kaiken.” Isossa kuvassa valtaosa yrityksistä on kuitenkin ollut muutoksen ulkopuolella.

Hyppy perinteisistä investoinneista uudenlaisiin

Haluaisinkin nähdä, että yksi keskeisimmistä talouden positiivisen muutoksen tekijöistä on häivähdykset ajatella uudella tavalla. Yhä useampi yritys on ryhtynyt investoimaan enenevässä määrin erilaisiin hankkeisiin, joilla luodaan kokonaan uutta lisäarvoa asiakkaille ja tehostetaan toimintamalleja – hyödyntäen teknologisia mahdollisuuksia. Puhun tässä yhteydessä ”uudesta tavasta ajatella”, sillä investoinnit digihankkeisiin, joilla luodaan esimerkiksi uusia liiketoimintamalleja, poikkeavat hyvin merkittävässä määrin perinteisistä investoinneista ennen digiaikaa.

Ensinnäkin uusien investointien tekeminen vaatii vahvaa uskoa visioon – luottamusta siihen, että investointi kantaa ja uusi liiketoimintamalli tulee vahvasti tukemaan yrityksen liiketoimintaa tulevaisuudessa. Investoinnin takaisinmaksuaika pohjaa lukuisaan joukkoon erilaisia oletuksia.

Toisekseen prosessi on iteroivaa; kehityshankkeen suuntaa tarkastellaan yhä uudestaan eri tarkastelupisteissä. Ajoittain joudutaan kuoppaamaan suunniteltu polku, ja kehittämään konseptia saadun käyttäjäkokemuksen pohjalta toiseen suuntaan. Lopputulos voi olla hyvin erilainen verrattuna alussa tehtyyn suunnitelmaan.

 

Digitalisaatiohanke – loistava onnistuminen vai opin paikka

Digitalisaatiohankkeen lopputuloksena voi olla täysin olemassa olevan markkinan mullistava merkittävää kilpailuetua tuova konsepti – toisaalta lopputulos voi olla myös päinvastainen, jolloin investointi valuu hukkaan. Tällöin käteen jää vain kokemuksia ja lisäymmärrystä tulevia hankkeita silmällä pitäen. Tulevaisuutta kehitetään kokeillen, virheistä oppien ja visioon luottaen – rohkeus on keskeinen avainsana koko prosessia ajatellen.

"Parhaiten menestyvät yritykset panostavat merkittävässä määrin kehityshankkeisiin – erityisesti tällä menestyjien listalla pärjäävät juuri ohjelmistokehitykseen panostavat yritykset."

Aihetta on kartoittanut esimerkiksi PwC:n konsultointiyksikkö: syksyllä 2016 tehdyssä selvityksessä he tarkastelevat innovaatiopanostuksia maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Selvitys koski t&k-panostuksilla mitattuna maailman tuhatta suurinta yritystä.

Samaan aikaan yritysten kasvaneet investoinnit uuteen teknologiaan ja uusien konseptien luontiin näkyvät vahvasti työmarkkinoilla. Digihankkeissa tarvittavaa osaamista on kaikkialla Pohjoismaissa tällä hetkellä yksinkertaisesti liian vähän. Osaamisen saaminen onkin keskeisimpiä haasteita tavoiteltujen projektien ja hankkeiden edistämisessä.

Muutos ei vaikuta vain kehityshankkeiden käynnistämiseen, vaan se on hyvin kokonaisvaltainen. Muutos tulee ulos ”innovaatioyksiköstä” osaksi koko yrityksen toimintakulttuuria – osaksi koko yrityksen arkea. Monessa yrityksessä tässä ollaan jo pitkällä, mutta monen osalta ollaan vielä ensimmäisissä uusissa, osin erillisissä kehityshankkeissa – on kuitenkin hienoa nähdä, kuinka monessa yrityksessä nämä ensiaskeleet on otettu kohti uusia konsepteja.

 

Asenne ja johtaminen isossa roolissa

Olisiko siis kenties niin, että muutos positiiviseen taloudessa juontaisi osaksi juurensa meidän kaikkien sopeutumisessa uudenlaiseen maailmaan? Asenneilmasto ja ”mindset” ovat hyvin isossa keskiössä siinä, mitkä asiat tulevat konkreettisesti osaksi arkea. Vahvistunut start up -segmentti tukee varmasti tämän muutoksen konkretisoinnissa.

Keskeisin muutos on kuitenkin mahdollista nähdä mittakaavasta johtuen erityisesti isojen yritysten toimintojen kehittymisessä. Tässä kohderyhmässä myös ”mindsetin” merkitys on isossa keskiössä, koska start up:n tavoin uuteen ei hypätä tyhjältä pöydältä vaan hallitun muutoksen johtamisen kautta. Rohkeudella ja visioon luottaen


IT-osaajien rekrytointi on tunnetusti haastavaa kaikille organisaatioille. Tässä webinaarissa kuulet, miten Reaktorilla ja Barona IT:llä rekrytoidaan IT-osaajia. Ilmoittaudu mukaan!

Webinaari-miten-houkutellaan-parhaat-it-osaajat

Aiheet: Tulevaisuuden työIT

Uusimmat kirjoitukset

Aihealueet

Toimialat

Rekry-muutoshallinnan-viestinnan-ammattilaisia-barona-it